กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธชัย ซุ่นอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1