กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวโชติกา วงค์ปัญญา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุกัญญา ชุมภู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2