ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีว่าที่ร.อ.เสรี  เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัด"กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง สส." เพื่อให้ความรู้ กับนักเรียน กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่การมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและซึมซับจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตย โดยมีการแบ่งกิจกรรม เป็น 6 สัปดาห์ ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก
สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จัก การใช้สิทธิ
สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จิดกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 4 นำความรู้ สู่ครอบครัว 
สัปดาห์ที่ 5 สำรวจทั่วในชุมชน
สัปดาห์ที่ 6 สังเกตการณ์ รายงาน

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2562,22:02   อ่าน 634 ครั้ง