พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

. จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา

.พัฒนาความคิดอย่างสร้างสรรค์รับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและความต้องการของชุมชนใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน

.มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

.สืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยและใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถปรับตัวเข้ากับความเป็นสากล

เป้าหมาย

.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้เชิดชูเอกลักษณ์ไทยปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การเป็นพลโลกที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล

.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล มีองค์กร    ทุกภาค ส่วนให้ความร่วมมือ

    ๔. ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น